§ 1

INFORMCJE OGÓLNE

1.    Niniejszy Regulamin stosuje się do zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.basara.pl. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Produktów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Produktem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.    Operatorem Sklepu Internetowego działającego na stronie www.sklep.basara.pl jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Basara z siedzibą w Mielcu (39-300), przy ul. Racławickiej 2F, legitymująca się numerem NIP: 817-00-03-214 i numerem REGON: 005148055. Sklep Internetowy, na warunkach opisanych poniżej, prowadzi sprzedaż Produktów:

a.    z dostawą do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b.    poprzez umożliwienie Klientowi dokonania odbioru Produktów w siedzibie firmy Basara;

§ 2

DEFINICJE

Definicje zawarte w niniejszym Regulaminie pisane dużą literą mają następujące znaczenie:

Basara – spółka PPH S.C. Basara;

Sklep Internetowy – prowadzony przez Basara sklep internetowy działający pod adresem internetowym: www.sklep.basara.pl;

Strona Internetowa – oznacza stronę www.sklep.basara.pl, na której działa Sklep Internetowy;

Sklep Basara – oznacza detaliczny punkt sprzedaży prowadzony przez Basara, działający pod marką „Basara”, w którym możliwe jest zamówienie i odbiór Produktów zamówionych w Sklepie Internetowym. Sklep znajduje się w siedzibie firmy w Milecu (39-300), przy ul. Racławickiej 2F;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący z Basara za pośrednictwem Sklepu Internetowego czynności prawnej (w szczególności dokonujący zakupu Produktów) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Regulamin – niniejszy Regulamin Sprzedaży Sklepu Internetowego Basara;

Dzień Roboczy – oznacza dzień kalendarzowy z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni uznanych ustawowo za wolne od pracy;

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827).

§ 3

KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

1.    Klient może składać zamówienia na Produkty i dokonywać ich zakupu za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

a.    po uprzednim lub przy jednoczesnym zarejestrowaniu się Klienta poprzez utworzenie konta w serwisie www.sklep.basara.pl;

b.    bez konieczności zarejestrowania się w serwisie Basara.pl (formuła „Gość”).

2.    Klient, który zarejestrował się poprzez utworzenie konta w serwisie www.sklep.basara.pl jest zobowiązany do ochrony dostępu do własnego konta Klienta, w szczególności poprzez ochronę poufności hasła do konta.

3.    Klient dokonujący transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego w formule „Gość”, powinien postępować zgodnie z komunikatami wyświetlonymi na stronie Sklepu Internetowego podczas składania zamówienia.


§ 4

INFORMACJE O PRODUKTACH I CENY 

1.    Informacje o Produktach dostępne na stronach Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.    Po wejściu na stronę Sklepu Internetowego Klient dokonuje wyboru produktów. Asortyment będzie prezentowany w toku dalszego korzystania ze Sklepu Internetowego. Klient może dokonać zmiany Ceny Produktów wskazane na stronie Sklepu Internetowego są cenami brutto i podawane są w złotych polskich. Ceny Produktów wskazane na Stronie Sklepu Internetowego nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

3.    Ceną Produktu jest cena wskazana na indywidualnej stronie prezentującej Produkt w momencie składania przez Klienta zamówienia. Cena Produktu (oraz łączna cena za zamówione Produkty) i koszty dostawy będą wskazane w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

§ 5

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

1.    W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Klient powinien dokonać wyboru Produktu lub Produktów. Klient może dokonać w ramach danego zamówienia zakupu wyłącznie tych Produktów, które są dostępne Sklepie Basara.

2.    Zamówienia w Sklepie Internetowym dokonuje się poprzez wybór danego Produktu lub większej ilości Produktów za pomocą opcji dodania „Do koszyka” i następnie dalsze postępowanie zgodne ze wskazówkami zamieszczonymi na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.    Dla zrealizowania procesu zamówienia w Sklepie Internetowym konieczne będzie:

a.    akceptacja niniejszego Regulaminu Sklepu Internetowego;

b.    wskazanie adresu Klienta;

c.    wskazanie danych odbiorcy i miejsca dostawy, chyba, że Produkt jest kupiony z opcją odbioru w Sklepie Basara;

d.    wskazanie numeru telefonu komórkowego;

e.    dokonanie płatności zgodnie z procedurą stosowaną na stronie zamówienia w Sklepie Internetowym (dotyczy zamówień, dla których wybrana została metoda płatności przez „Przelewy24” lub „Dotpay”),

4.    Złożone przez Klienta zamówienie zostanie potwierdzone przez Basara poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail wskazany przez Klienta.

5.    Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zostanie przesłane przez Basara niezwłocznie po dokonaniu płatności za zamówione Produkty (dla zamówień opłacanych za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” lub „Dotpay”).

6.    Basara niezwłocznie poinformuje Klienta w wypadku braku dostępności całości lub części Produktów objętych zamówieniem w Sklepie Basara, w którym Klient złożył zamówienie. W wypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem do Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie, czy zamówienie ma być realizowane w pozostałej części. Klient może anulować złożone zamówienie w całości, w sytuacji gdy część Produktów objętych takim zamówieniem nie jest dostępna poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Basara. Basara niezwłocznie po otrzymaniu informacji o anulowaniu całości zamówienia lub niezwłocznie po stwierdzeniu braku dostępności zamówionego Produktu (wszystkich zamówionych Produktów) zwróci Klientowi całość płatności uiszczonych w związku z zamówieniem. W przypadku uzgodnienia częściowej realizacji złożonego zamówienia (zgodnie z powyższymi postanowieniami) Basara dokona zwrotu ceny oraz kosztów dostawy tych Produktów, w odniesieniu do których zamówienie nie będzie realizowane. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Basara, gotówką w Sklepie Basara, w którym Produkty zostały zakupione.

7.    W przypadku Klienta, który jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Basara, w wypadku braku możliwości przygotowania Produktów do odbioru w terminie wskazanym w § 8 ust. 2 poniżej, Basara skontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Klientem w celu potwierdzenia woli Klienta realizacji zamówienia w terminie późniejszym (wskazując datę przygotowania Produktów do odbioru). W przypadku braku zgody Klienta na odbiór w zaproponowanym późniejszym terminie, Basara dokona niezwłocznie zwrotu płatności na rzecz Klienta za niedostarczone Produkty. Zwrot płatności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonana została zapłata lub, w przypadku dokonania wyraźnego uzgodnienia pomiędzy Klientem i Basara, gotówką w Sklepie Basara, w którym Produkty zostały zakupione.

8.    Basara jest uprawniona do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta z uzasadnionych przyczyn, w szczególności w sytuacji, gdy:

a.    Klient w przeszłości złożył zamówienie, które nie zostało następnie przez Klienta odebrane bez wskazania przyczyn i bez poinformowania Basara o odstąpieniu od umowy;

b.    okoliczności związane ze złożonym zamówieniem wskazują na możliwość oszustwa.

10.    Basara zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu zamówień określonych Produktów przez Klientów.

11.    Za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa Produktów. Basara może odmówić realizacji zamówienia obejmującego hurtową ilość Produktów. W razie wątpliwości, za zamówienie hurtowe uznaje się zamówienie obejmujące (w ramach jednego zamówienia lub kilku zamówień Klienta złożonych w ciągu trzech dni złożonych w Sklepie Internetowym) powyżej 20 sztuk tego samego Produktu.

12.    Basara niezwłocznie poinformuje Klienta drogą mailową w wypadku odmowy przyjęcia zamówienia z przyczyn wskazanych w ust. 9 – 11 powyżej.

§ 6

PŁATNOŚCI

1.    Dostępne metody płatności zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów oraz wartości Produktów będących przedmiotem zamówienia:

a.    w przypadku wybrania opcji odbioru Produktów w Sklepie Basara, Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” lub „Dotpay” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”) lub (ii) płatności w gotówce;

b.    w przypadku wybrania opcji dostawy Produktów za pośrednictwem firmy kurierskiej (opcja „Kurier”), Klient dokonuje płatności (i) za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” lub „Dotpay” (w tym możliwa jest płatność za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”) lub (ii) przy dostawie Produktów, przy czym przy dostawie Produktów dokonanie zapłaty możliwe jest gotówką (tylko dla zamówień, których wartość nie przekracza 15.000,00 zł), kartą debetową lub kredytową albo przy użyciu systemu „blik”.;

2.    W razie wyboru metody płatności za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” (w tym za pośrednictwem karty „Visa” lub „MasterCard” w systemie „Przelewy24”), Klient w ramach procedury składania zamówienia zostanie przekierowany ze strony Sklepu Internetowego na stronę wskazanego powyżej systemu płatności. Po przekierowaniu na stronę systemu płatności „Przelewy24”, Klient powinien w celu dokonania zapłaty postępować zgodnie z przewidzianą na stronie „Przelewy24” procedurą. Zapłata powinna nastąpić nie później niż w terminie 3 dni od złożenia zamówienia. Basara w okresie pomiędzy złożeniem zamówienia przez Klienta a dokonaniem płatności, prześle do Klienta wiadomość e-mail przypominającą o zapłacie za Produkty będące przedmiotem zamówienia. Brak realizacji zapłaty w terminie 3 dni od złożenia zamówienia spowoduje anulowanie zamówienia złożonego przez Klienta..

3.    Zamówienie opłacane za pośrednictwem systemu płatności „Przelewy24” nie będzie realizowane do momentu otrzymania przez Basara płatności za zamówione Produkty. Dopiero po otrzymaniu płatności Basara dokona zarezerwowania dostępnego Produktu dla Klienta oraz rozpocznie proces przygotowania zamówienia do odbioru lub wysyłki.

4.    Przy płatności gotówką Klient zobowiązany jest przygotować kwotę odpowiadającą pełnej cenie zamówienia. Podmiot dostarczający zamówione Produkty (Kurier lub Firma transportowa) nie wydaje reszty.

§ 7

DOSTAWA PRODUKTÓW - W WYPADKU WYBORU OPCJI ZAKUPU Z DOSTAWĄ DO KLIENTA

1.    Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na obszarze Unii Europejskiej.

2.    Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem realizowanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi transportowe na rzecz Basara („Firma transportowa”).

3.    Koszty dostawy zależą od sposobu dostawy, wagi i wymiarów paczki, a także odległości pomiędzy miejscem dostawy a Sklepem Basara, w którym zamówiono Produkt. Koszty dostawy są podawane na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed jego złożeniem.

4.    Czas realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności oraz ilości zamówionych produktów i może wynosić od 2 do 14 Dni Roboczych (z wyłączeniem jednak zamówień obejmujących Produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta, dla których termin realizacji wynosi do 40 Dni Roboczych), chyba że w trakcie składania zamówienia (przy wybranej przez Klienta opcji transportu) wyraźnie wskazany został inny termin. Termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania przez Basara płatności za zamówione Produkty. Powyższe terminy nie obowiązują w sytuacji, gdy Klient uzgodni z Basara inny termin dostawy zamówionych Produktów.

5.    Basara na wyraźne życzenie Klienta poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail) o kolejnych etapach realizacji zamówienia.

6.    Przesyłki dostarczane:

a.    kurierem – których waga nie przekracza 31 kg dostarczane są do lokalu zgodnie z adresem dostawy. Pozostałe przesyłki dostarczane są jedynie pod budynek wskazany w adresie dostawy (kurier w porozumieniu z odbiorcą przesyłki dostarczy ją do pierwszego zadaszonego pomieszczenia). Przesyłki są dostarczane od poniedziałku do soboty;

b.    transportem dokonywanym za pośrednictwem Firmy transportowej – dostarczane są jedynie przed wejście do budynku wskazanego w adresie dostawy (lub - w wypadku domów jednorodzinnych i domów szeregowych – do wejścia lub wjazdu na działkę, na której znajduje się budynek) bez względu na wagę przesyłki.

§ 8

ODBIÓR PRODUKTÓW W SKLEPIE BASARA (W WYPADKU WYBORU OPCJI ZAKUPU Z ODBIOREM W SKLEPIE BASARA)

1.    W przypadku, gdy Klient jako sposób dostawy wybrał opcję odbioru w Sklepie Basara, odbioru zamówionych Produktów należy dokonywać w Sklepie Basara. Adres, dni i godziny otwarcia Sklepu Basara oraz numer telefonu kontaktowego zostaną wskazane w ramach komunikatu wyświetlonego na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu zamówienia oraz w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia.

2.    Basara przygotuje zamówienie do odbioru w terminie do 14 Dni Roboczych od otrzymania wpłaty od Klienta z zastrzeżeniem § 5 ust. 6 i 7 powyżej. W przypadku Produktów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta termin ten wynosi do 40 Dni Roboczych (chyba, że w trakcie składania zamówienia zostanie wyraźnie wskazany inny termin).

3.    Basara na wyraźne życzenie Kilenta poinformuje Klienta telefonicznie lub/i za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i wiadomości e-mail (wysłanej na wskazany przez Klienta numer telefonu/adres e-mail), o gotowości do wydania zakupionych Produktów w wybranym Sklepie Basara.

4.    Odbioru Produktu może dokonać:

a.    osobiście Klient, który złożył zamówienie, po wskazaniu numeru zamówienia podlegającego odbiorowi;

b.    inna osoba wyznaczona przez Klienta, po okazaniu potwierdzenia zamówienia (w formie wydruku lub formie elektronicznej np. na urządzeniu mobilnym).

5.    Basara jest uprawniona do żądania od osoby odbierającej Produkty okazania dokumentu tożsamości oraz imiennego podpisania przez osobę odbierającą pokwitowania odbioru Produktów. Basara może odmówić wydania Produktów w sytuacji braku przedstawienia danych, o których mowa w ust. 4 a) i b) powyżej lub w wypadku braku okazania dokumentu tożsamości lub odmowy podpisania pokwitowana odbioru Produktów.

6.    Klient powinien dokonać odbioru zamówionych Produktów w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do wydania Produktów, o której mowa w § 8 ust. 3 powyżej. W wypadku braku odbioru Produktów w tym terminie zamówienie Klienta zostanie anulowane, a uiszczona za zamówienie cena zostanie zwrócona Klientowi na rachunek bankowy, z którego dokonana została wpłata.

§ 9

PRAWO DO ODSTĄPIENIA. ZWROT PRODUKTÓW I CENY ZAKUPU 

1.    Na podstawie art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego bez wskazania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej, w terminie 14 dni od dnia odbioru Produktów (przez Konsumenta lub osobę wskazaną przez Konsumenta), a w przypadku umowy, która:

a.    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b.    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

2.    W celu wykonania prawa do odstąpienia należy wysłać do Basara, przed upływem wskazanego powyżej terminu, oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może być wysłane w formie pisemnej na adres pocztowy Sklepu Basara (adres sklepu Basara wskazany jest na stronie: www.sklep.basara.pl ).

3.    W przypadku skutecznego wykonania prawa do odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wszelkie świadczenia stron oraz wynagrodzenie otrzymane w wyniku wykonania umowy podlegają zwrotowi (z zastrzeżeniem ust. 6, 7, 9 oraz 10 poniżej). Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Basara przyjęła jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

4.    Konsument ma obowiązek zwrotu Produktów w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił.

5.    Zwrot Produktów powinien nastąpić poprzez ich doręczenie osobiste lub wysyłkę kurierem do Sklepu Basara.

6.    Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności w związku z umową, od której Konsument odstąpił, z wyjątkiem kosztów dostarczenia Produktu, zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Za zgodą Basara oraz po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta może zostać ustalony również inny sposób zwrotu płatności, który nie będzie wiązał się z dodatkowymi kosztami dla Konsumenta.

8.    Bezpośrednie koszty dostarczenia zwracanego w następstwie odstąpienia od umowy Produktu do Sklepu Basara ponosi Konsument. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, koszty zwrotu mogą być różne w zależności od rzeczywistej wagi Produktu, kształtu (w szczególności długości najdłuższego boku Produktu), odległości od miejsca nadania do miejsca, do którego Produkt jest zwracany oraz firmy transportowej/kurierskiej, z której usług skorzysta Konsument. Wysokość kosztów zwrotu (maksymalny koszt dostawy zwrotnej Produktu na terenie Polski) szacowana jest na kwotę: (i) do 40 złotych - paczka o wymiarach standardowych do 30 kg, (ii) do 200 złotych – przesyłka paletowa do 100 kg, (iii) do 400 złotych – przesyłka paletowa do 700 kg.

9.    Basara może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.    Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu;

c.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d.    w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Basara do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;.

§ 10

RĘKOJMIA I PROCEDURA REKLAMACYJNA

1.    Basara jest zobowiązana do dostarczenia Produktów bez wad fizycznych i prawnych. Na podstawie Artykułu 556 i n. Kodeksu Cywilnego Klientowi przysługują ustawowe uprawnienia wynikające z rękojmi. Basara jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi, jeśli sprzedany Produkt ma wady fizyczne lub prawne.

2.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Basara niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniany lub naprawiony przez Basara albo Basara nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady.

3.    Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Basara usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Basara. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

4.    Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Basara jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Basara może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową wadliwego Produktu w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klientem jest przedsiębiorca, Basara może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego Produktu.

5.    Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Basara dostarczyć Produkt wadliwy do Sklepu Basara. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Basara w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Postanowienia niniejszego ust. 5 stosuje się do zwrotu Produktu w razie odstąpienia od umowy i wymiany Produktu na wolny od wad.

6.    Okres rękojmi wynosi dwa lata (rękojmia obejmuje wady fizyczne, które zostały stwierdzone w okresie dwóch lat od daty odbioru Produktu), z zastrzeżeniem art. 568 § 6 Kodeksu Cywilnego.

7.    W wypadku gdy Basara na podstawie przepisów o rękojmi dostarcza Klientowi Produkt wolny od wad, może jednocześnie żądać zwrotu Produktu wadliwego.

8.    Roszczenia reklamacyjne są rozpoznawane na podstawie dowodu zakupu przedstawionego przez Klienta.

9.    Reklamacje należy kierować do Sklepu Basara. Reklamacje można składać osobiście w Sklepie Basara, a także drogą pocztową, jak również drogą elektroniczną poprzez email biuro@basara.pl

10.    W reklamacji Klient powinien wskazać: (i) opis stwierdzonej wady, (ii) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz (iii) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt podlegający reklamacji. Basara zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

11.    Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany Produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Basara nie ustosunkowała się do tego żądanie w terminie 14 (czternastu) dni, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

12.    O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji, a w przypadku jego braku na adres pocztowy Klienta.

13.    Jeżeli Klientem jest Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. W wypadku powstania sporu z udziałem Konsumenta pozasądowemu jego rozwiązaniu może służyć również platforma internetowa ODR. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Basara zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).


§ 11

WEJŚCIE W ŻYCIE. ZMIANY REGULAMINU. pOSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

2.    Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu Internetowego. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian, z zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin zostanie udostępniony na stronie Sklepu Internetowego w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienionym Regulaminem w sposób równie przystępny, jak w przypadku aktualnego Regulaminu oraz z zastrzeżeniem, że Klient potwierdzi zapoznanie się i akceptację zmienionego Regulaminu przed złożeniem zamówienia, dla którego taki zmieniony Regulamin znajdzie zastosowanie. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

3.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.